جنرال لبخندی
نمایندگی کولر گازی جنرال طرح لبخند استیل اصلی شکار جنرال پنل جدید کم مصرف
انرژی A / B با گاز R410 / R22 کارتن نارنجی و کارتن خاکی / قهوه ایی موتور
کمپرسور سنگین شرکت جنرال کوول هیت و شکار
9000 / 12000 / 18000 / 14000 / 24000 / 30000 / 36000 / 48000 / 60000
General gas cooler
SHKAR   |  GENERAL COOL-HEAT

Portfolio Items